By Xavier Ballart

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB


En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, PhotoAdventure SL, amb CIF B10690998, registrat en el registre mercantil de Barcelona, d'ara endavant PhotoAdventure SL, en qualitat de titular del lloc web Photoadventure.cat, amb domicili en c/Lepant 321, codi postal 08025 a Barcelona, adreça de correu electrònic info@photoadventure.cat, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d'ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini Photoadventure.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.


CONDICIONS D'ÚS


La utilització de Photoadventure.cat atorga la condició d'Usuari de Photoadventure.cat, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar Photoadventure.cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per PhotoAdventure SL pot ser diferent a cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a Photoadventure.cat.

A través de Photoadventure.cat, PhotoAdventure SL facilita a l'Usuari l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per PhotoAdventure SL o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar Photoadventure.cat i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen Photoadventure.cat, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per PhotoAdventure SL, d'un altre USUARI o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en PhotoAdventure.cat, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de Photoadventure.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització escrita i explícita de PhotoAdventure SL, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de PhotoAdventure SL o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, marques d'aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de Photoadventure.cat, i/o dels Continguts.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en Photoadventure.cat són propietat de PhotoAdventure SL o, en el seu cas, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari , cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. D'igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de PhotoAdventure SL, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de PhotoAdventure SL o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de PhotoAdventure SL o de tercers inclosos en Photoadventure.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


DISPONIBILITAT DE PHOTOADVENTURE.CAT


PhotoAdventure SL no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a Photoadventure.cat, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, PhotoAdventure SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

PhotoAdventure SL exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de Photoadventure.cat i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que l'USUARI hagués pogut atribuir a Photoadventure.cat i als Continguts.

La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

PhotoAdventure SL no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'Usuari , excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu.

L'accés a Photoadventure.cat no implica l'obligació per part de PhotoAdventure SL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari , en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, PhotoAdventure SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de Photoadventure.cat, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La prestació del servei de Photoadventure.cat i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. PhotoAdventure SL, no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de Photoadventure.cat i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, PhotoAdventure SL advertirà prèviament la terminació o suspensió de Photoadventure.cat.


QUALITAT DE PHOTOADVENTURE.CAT


Donat l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de Photoadventure.cat, PhotoAdventure SL fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT


PhotoAdventure SL exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de Photoadventure.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.


NOTIFICACIONS


Totes les notificacions i comunicacions per part de PhotoAdventure SL a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.


JURISDICCIÓ


Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.


LEGISLACIÓ APLICABLE


El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

 
Aquesta pàgina utilitza cookies necessàries que activen les funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l'accés a àrees segures. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació Cerrar
+